قانون اخطار دامن کولی، بسته‌های جدایی را ارائه می‌دهد که به نفع همکاران جوان نسبت به سالمندان و کارکنان


این دومین مورد از یک سری چند ،متی است که به وکلا و کارکن، که امسال در کولی ا،اج شده‌اند و اینکه از اینجا ممکن است بروند، می‌پردازد. ،مت اول را بخو،د اینجا.

150 کارمندی که هفته گذشته در کولی ا،اج شدند، حداقل می‌توانستند روی بسته‌های پایان خدمت برای کاهش ضربه از دست دادن شغل خود حساب کنند. اما حقوق سه ماهه برای همکاران کمتر از بسته های قانون بزرگ مربوط به رکودهای گذشته است، در حالی که یک ماهه پایه برای کارکنان در مقایسه با پرداخت های چند ماهه به کارگران مازاد در مشتریان فناوری بزرگ شرکت کم رنگ است.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/721427892/0/law/legal-news/