رهبر گروه چگونه تمرین کردم: رایان جونک از Skadden می گوید: “هیچ جایگزینی برای کار سخت وجود ندارد.”


بهترین وکلایی که من با آنها کار کرده‌ام معمولاً نظرات خود را در آ، ارائه می‌کنند، تا حدی به این دلیل که بر همکاران جوان‌تر تأثیر نگذارند، بلکه به این دلیل که دائماً نظرات خود را مورد ارزیابی مجدد قرار می‌دهند.»

       


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/720951814/0/law/legal-news/