امروز در تاریخ دیوان عالی: 30 ژانویه 1939


1/30/1939: قاضی فلی، فرانکفورتر سوگند یاد می کند

قاضی فلی، فرانکفورتر

پست امروز در تاریخ دادگاه عالی: 30 ژانویه 1939 اولین بار در Reason.com ظاهر شد.


منبع: https://reason.com/volokh/2023/01/30/today-in-supreme-court-history-january-30-1939-4/