آخرین فراخوان ها برای ارسال و پیشنهادات برای نویسندگان


مهم: از ارسال مقاله شما برای چالش نوشتن کریسمس و سال نو 2022-23 سپاسگزاریم! بررسی همه مطالب ارسالی شما حدود یک ماه طول می کشد. یک بار دیگر از صبر و شکیبایی شما سپاسگزارم.


منبع: https://writers.noticebard.com/literary-creative-writers/calls-for-submissions-and-pitches/?utm_source=lawctopus&utm_medium=redirection#new_tab