Çalışanın Kurumsal E-Posta Hesabının Denetimi Hakkında Anayasa Mahkemesi’nden Önemli Karar – Employee Rights/ Labour Relations


31 October 2023


Aydin Cikin GurvitTo print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Çalışanlara ait ku،sal e-posta
hesaplarının işveren tarafından denetimi,
işverenin yönetim yetkisi ve
çalışanın temel hak ve
özgürlükleri arasında çoğu zaman
zorlu bir menfaat dengesi gözetilerek değerlendirilmesi
gereken bir konudur. Anayasa Mahkemesi, 05.02.2021 tarihli Resmi
Gazete’de yayınlanan kararında, temel bir takım
ilkeler doğrultusunda detaylı bir gerekçelendirme
ile, ku،sal e-posta hesabının incelenmesi suretiyle
elde edilen delillere dayanılarak iş sözleşmesi
feshedilen bir çalışanın haberleşme
hürriyeti ve kişisel verilerin korunmasını
isteme hakkının ihlal edilmediğini
değerlendirmiştir.

Başvurucu Çalışanın İhlal
İddiası

Bir banka çalışanı olan başvurucu
hakkında, aynı zamanda eşine ait bir işletme
için de çalıştığı
iddiasıyla bir inceleme başlatılmış,
ku،sal e-posta hesabı üzerinden
gerçekleştirdiği yazışmaları
incelenmiş ve eşinin işletmesine ilişkin
diğer bankalarla kredi pazarlığı yapmak gibi
faaliyetlerde bulunduğu
anlaşılmıştır. Söz konusu inceleme
neticesinde, işçinin mesai saatleri içerisinde
asli görevini ihmal ederek asıl iş
tanımından başka bir ticari faaliyet
içerisinde yer aldığı gerekçesiyle,
iş sözleşmesi işveren tarafından
feshedilmiştir. Akabinde, çalışan
tarafından açılan işe iade davası ilk
derece mahkemesi tarafından reddedilmiş ve red
kararı Bölge Adliye Mahkemesi tarafından
onanmıştır.

Çalışan, yukarıdaki gelişmeleri
takiben, Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak, özetle,
ku،sal e-postaları ile gerçekleştirdiği
yazışmaların, kendisine bilgilendirme
yapılmadan ve rızası alınmaksızın
incelendiğini, bu yazışmalara dayanılarak
performans düşüklüğü nedeniyle
iş akdinin haksız olarak feshedildiğini ve
Mahkemenin e-posta içeriklerini hükme esas delil kabul
ederek özel hayatına saygı hakkı ile
haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğini iddia
etmiştir.

Anayasa Mahkemesi Kararı

Geçmişteki kararlarına paralel şekilde,
Anayasa Mahkemesi tarafından, özetle;

~ Çalışanın kullanımına sunulan
iletişim araçlarını ve içeriklerinin
denetimi için meşru gerekçelerinin
bulunması, özellikle içerik denetimi
bakımından daha ciddi gerekçelerin
aranması,

~ İşveren tarafından kişisel veri
işleme ve iletişimin denetlenmesine ilişkin dair
bilgilendirmenin şeffaf bir şekilde
çalışana yapılmış olması,

~ İşveren tarafından yapılan
müdahalenin, ulaşılmak istenen amaç ile
ilgili ve bu amacı gerçekleştirmeye elverişli
olması,

~ Müdahalenin amaçla sınırlı ve
orantılı olması gerektiği ilgili kararda
vurgulanmıştır.

Mahkemenin kararda değindiği önemli bir konu,
yapılacak denetim ile ilgili çalışana
açıkça bilgilendirme yapılmış
olması gerekliliğidir. Zira bu du،da, ayrıca
çalışanın rızasının
alınmasına ihtiyaç olmayacağı gibi,
söz konusu bilgilendirmeye isti،en, işverenin denetleme
yetkisine çalışan tarafından
açıkça itiraz edilmediği takdirde, aksi
ispat edilmediği sürece, rızasının
bulunduğu kabul edilecektir. Bir başka deyişle, bu
du،da çalışan, söz konusu denetime
rıza göstermemiş olduğunu ispatla
yükümlü olacaktır.

Değerlendirmemiz

Anayasa Mahkemesi yukarıda belirtilen tüm
hususları değerlendirmeye tabi tuttuğunda,
başvurunun konusunu oluşturan kişisel verilerin
korunmasını isteme hakkı ile haberleşme
hürriyetinin ihlal edilmediğine karar vermiştir.
İşveren tarafından çalışanın
ku،sal e-postalarının denetlenmesi işverenin
meşru menfaati kapsamında değerlendirilmiş ve,
iş sözleşmesinde bulunan açık
hüküm sebebiyle, çalışanın
ayrıca açık rızası
aranmamıştır. Söz konusu karar, kanaatimizce,
özellikle iş sözleşmesinde yer verilecek
işverenin denetleme hakkına ilişkin hükmün
etkisi bakımından oldukça önem arz etmekte
olup diğer tüm unsurlarıyla birlikte şirket
içi denetim ve soruşturmalar bakımından
uygulamaya ışık tutacaktır.

The content of this article is intended to provide a general
guide to the subject matter. Specialist advice s،uld be sought
about your specific cir،stances.

POPULAR ARTICLES ON: Employment and HR from Turkey

Arbeitsmarktkontrollen in der Schweiz

CONVINUS

Die Schweiz hat am 1. Juni 2002 das Personenfreizügigkeitsabkommen mit der Europäischen Union abgeschlossen. Dadurch dürfen EU- und Schweizer Staatsbürger innerhalb der EU…

Can ChatGPT Answer My Employment Questions?

Withers LLP

I have recently heard a couple of common UK employment law myths being bandied around more often than usual and wanted to see if ChatGPT could provide some answers, or if the AI was actually the culprit.

Settlement Agreements: The Case Of ‘Mr A’

Wright H،all

Often, we are approached by employers and employees to help negotiate the terms of a settlement agreement. Whilst it can be a daunting process, with the right guidance you can achieve the best outcome.


منبع: http://www.mondaq.com/Article/1384582