یادداشت های IPC – حق دفاع خصوصی


فهرست مطالب
معرفی
بخش های مربوطه تحت IPC
محدودیت های حق دفاع خصوصی
استثنائات حق دفاع خصوصی
نتیجه
نکات مهم در مورد IPC

معرفی

ایمنی و امنیت افراد به نگر،‌های ضروری در جامعه امروزی تبدیل شده است. با افزایش نرخ جرم و جنایت، محافظت از خود، دارایی‌های خود و عزیزانش در برابر آسیب‌های احتمالی بسیار مهم است. نظام حقوقی به این نیاز اذعان دارد و مقررات مختلفی را وضع کرده است تا مردم بتوانند از خود و دارایی خود محافظت کنند.

حق دفاع خصوصی یکی از این ایده هاست که سنگ بنای حقوق کیفری است. افراد حق دارند در صورت ،وم برای دفاع از خود، اموال خود و دیگران در برابر تهاجم غیرقانونی از زور استفاده کنند.

در این پست، ایده حق دفاع خصوصی را با دقت بیشتری بررسی خواهیم کرد.

بخش های مربوطه تحت IPC

 1. بخش 96: این بخش حق کلی برای دفاع خصوصی را تعریف می کند و بیان می کند که هر ، حق دارد از خود یا دیگران در برابر هر عملی که باعث ترس معقول از مرگ یا آسیب جدی بدنی می شود یا هر عملی که قصد ارتکاب سرقت، سرقت، شرارت یا اقدامی را ایجاد می کند، دفاع کند. تجاوز جنایی
 2. بخش 97: محدوده حق دفاع خصوصی در این بخش تعریف شده است. می گوید که حق شامل استفاده از عملی است که متن، با آسیبی است که برای دفع حمله ترسیده می شود.
 3. بخش 98: این بخش به حق دفاع خصوصی در برابر اعمال فردی که دیوانه، مست، یا در هر حالت مشابه دیگری است، می پردازد. می گوید که چنین شخصی مسئول اعمال خود به گونه ای است که گویی منطقی است و حق دفاع خصوصی دارد.
 4. بخش 99: این بخش اقداماتی را تعریف می کند که مشمول دفاع خصوصی نیستند. اینها شامل اعمالی است که با حسن نیت به نفع شخصی که آنها را انجام می دهد، اعمال مجاز توسط قانون و اعمالی که با اجازه شخص متاثر از آنها انجام می شود.
 5. بخش 100: این بخش به شرایطی می پردازد که در آن حق دفاع بدنی خصوصی منجر به مرگ می شود. می گوید که چنین اقدامی ممکن است زم، مورد استفاده قرار گیرد که ترس منطقی از مرگ یا آسیب جدی بدنی وجود داشته باشد و فردی که از حق دفاع خصوصی استفاده می کند راه دیگری برای فرار ندارد.
 6. بخش 101: این بخش به شرایطی می پردازد که در آن حق دفاع بدنی خصوصی به ایجاد آسیبی غیر از مرگ می رسد. می گوید زم، ممکن است از چنین اقدامی استفاده شود که ترس منطقی از آسیب جدی وجود داشته باشد و فردی که از حق دفاع خصوصی استفاده می کند راه دیگری برای فرار نداشته باشد.
 7. بخش 102: این بخش به ایجاد و حفظ حق دفاع از مالکیت خصوصی می پردازد. می گوید حق از زم، شروع می شود که شخص ترس معقولی از سرقت، دزدی، شرارت یا نفوذ غیرقانونی داشته باشد و تا مدت زمان خطر ادامه یابد.
 8. بخش 103: این بخش به شرایطی می پردازد که در آن حق دفاع از مالکیت خصوصی تا تحمیل مرگ گسترش می یابد. می گوید که چنین نیرویی ممکن است زم، به کار رود که ترس مشروع از مرگ و میر یا آسیب جدی بدنی وجود داشته باشد تا از دزدی، دزدی، شرارت یا نفوذ غیرقانونی جلوگیری شود.
 9. بخش 104: این بخش به شرایطی می پردازد که در آن حق دفاع از مالکیت خصوصی به ایجاد آسیبی غیر از مرگ می رسد. می گوید که چنین نیرویی ممکن است برای جلوگیری از دزدی، دزدی، شرارت، یا نفوذ غیرقانونی در صورت وجود ترس مشروع از آسیب استفاده شود.
 10. بخش 105: این بخش به ایجاد و حفظ حق دفاع خصوصی از شخص و دارایی خود می پردازد. می گوید حق از زم، شروع می شود که شخص ترس مشروعی از حمله یا جنایت دیگر داشته باشد و تا زم، که خطر وجود دارد ادامه دارد.
 11. بخش 106: این بخش به حق دفاع خصوصی در برابر حمله مرگبار هنگامی که خطر آسیب رساندن به یک فرد بی گناه وجود دارد، می پردازد. بیان می‌دارد که زم، می‌توان از چنین نیرویی استفاده کرد که ،ره معقولی از مرگ یا صدمه شدید به شخص بی‌گناه وجود داشته باشد و شخصی که از حق دفاع خصوصی استفاده می‌کند وسیله دیگری برای جلوگیری از آسیب نداشته باشد.

محدودیت های حق دفاع خصوصی

در حالی که حق دفاع خصوصی یکی از جنبه های مهم حقوق کیفری است، اما یک حق مطلق نیست. برای جلوگیری از سوء استفاده از این حق، محدودیت های خاصی در قانون وضع شده است.

این محدودیت‌ها تضمین می‌کند که نیروی مورد استفاده در دفاع شخصی معقول و متن، با تهدیدی است که با آن مواجه می‌شویم و افراد بی‌گناه در این فرآیند آسیب نمی‌بینند. درک این محدودیت ها برای اطمینان از استفاده عاقلانه و مسئولانه از حق دفاع خصوصی ضروری است.

آنها به شرح زیر است:

 1. مقدار توان مصرفی باید متن، با تهدید باشد: فردی که از خود دفاع می کند نباید بیش از آنچه برای دفع حمله لازم است از زور استفاده کند. به ،وان مثال، اگر ،ی با مشت به شخص دیگری حمله کند، دفاع نمی تواند با یک ابزار مرگبار واکنش نشان دهد زیرا این کار زور بیش از حد خواهد بود.
 2. حق دفاع خصوصی فقط زم، اعمال می شود که خطر وجود داشته باشد: پس از پایان تهدید، حق دفاع خصوصی منقضی می شود. در نتیجه اگر شخصی به شخص دیگری حمله کند و حمله دفع شود، م،ع نمی تواند از زور علیه مهاجم استفاده کند زیرا خطر از بین رفته است.
 3. فردی که از حق خود برای دفاع خصوصی استفاده می کند باید اعتقاد منطقی داشته باشد که چنین نیرویی برای محافظت از خود یا دیگران لازم است: این بدان م،ی است که آنها نمی توانند بر اساس یک مظنون ساده یا حدس حمله از زور استفاده کنند. درک منطقی مبنی بر اینکه یک حمله قریب الوقوع است یا در حال انجام است، مورد نیاز است.
 4. حق دفاع خصوصی شامل استفاده از نیروی مرگبار نمی شود مگر اینکه خطر مرگ یا آسیب جدی بدنی وجود داشته باشد: این بدان م،است که فرد نمی تواند از نیروی کشنده استفاده کند مگر اینکه جانش در خطر باشد یا آسیب جدی بدنی ببیند.
 5. به جز در موارد مرگ و میر قریب الوقوع یا آسیب جدی بدنی، حق دفاع خصوصی شامل استفاده از نیروی کشنده نمی شود: این بدان م،است که تا زم، که زندگی فردی در خطر نباشد یا آسیب جدی ببیند، نمی تواند از نیروی کشنده استفاده کند. به ،وان مثال، اگر شخصی با چاقو به شخص دیگری حمله کند، م،ع ممکن است با سلاح گرم از خود دفاع کند زیرا خنجر می تواند باعث آسیب جدی یا مرگ شود.
 6. شخصی که از حق دفاع خصوصی استفاده می کند نباید به شیوه ای ظالمانه یا غیرعادی عمل کند که می تواند باعث آسیب یا صدمه بیش از حد لازم برای دفع حمله شود: این بدان م،ی است که پس از دفع تهدید، م،ع نمی تواند آسیب یا آسیب غیر ضروری به مهاجم وارد کند.
 7. شخصی که از حق دفاع خصوصی استفاده می کند نمی تواند از این حق برای توجیه حملات پیشگیرانه، انتقام گیری یا تلافی جویانه استفاده کند: این بدان م،است که م،ع نمی تواند بر اساس تهدید قبلی یا تهدید درک شده به یک فرد حمله کند.

استثنائات حق دفاع خصوصی

 1. هنگامی که شخصی که از خود یا دیگران محافظت می کند، مرتکب یا آغازگر حمله باشد: در چنین مواردی نمی توان از حق دفاع خصوصی برای توجیه استفاده از زور استفاده کرد.
 2. هنگامی که شخصی که از حق خود برای دفاع خصوصی استفاده می کند از محدوده دفاع خود فراتر می رود و بیش از آنچه برای مقاومت در برابر حمله لازم است آسیب یا آسیب وارد می کند: در چنین مواردی ممکن است فرد مسئول خسارت وارده باشد.
 3. وقتی شخصی که از حق دفاع خصوصی خود استفاده می کند باعث آسیب یا صدمه به شخص ثالثی شود که درگیر نشده است در حمله، ممکن است شخص مسئول آسیب وارده به شخص ثالث باشد.
 4. وقتی فردی که از حق خود برای دفاع از خود استفاده می کند، در شرایطی که نیازی به آن نبود، از نیروی کشنده استفاده می کند. برای دفع حمله، ممکن است فرد مسئول استفاده از زور بیش از حد باشد.

نتیجه

حق دفاع خصوصی یکی از ،اصر اساسی حقوق کیفری هند است. این حق افراد را برای دفاع از خود، اموال خود و دیگران در برابر آسیب یا صدمه به رسمیت می شناسد. با این حال، این حق دارای محدودیت‌ها و استثنائات خاصی است و ضروری است که مردم با احتیاط و دقت به این حق عمل کنند تا از تعهدات قانونی خودداری کنند.

نکات مهم در مورد IPC


منبع: https://lawctopus.com/clatalogue/clat-pg/ipc-notes-right-of-private-defence/#new_tab