هوش مصنوعی مولد چگونه مدل شرکت حقوقی را تغییر خواهد داد؟


در ،مت این هفته، د،ل بنک از بیکر مکنزی به اشتراک گذاشت که چگونه حرفه حقوقی ممکن است در کنار فناوری ChatGPT تکامل یابد.

       


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/734070560/0/law/legal-news/