نظارت و خدمات پیش از محاکمه در جامعه شما – قانون جزایی کارولینای شمالی قانون جزایی کارولینای شمالی


را آزمایشگاه نوآوری عدالت کیفری دانشکده ،تی UNC مکرراً از ذینفعان در مورد دامنه نظارت و خدمات پشتیب، پیش از محاکمه در سراسر ایالت سؤالاتی دریافت می کند. ما امیدواریم اطلاعاتی را در مورد در دسترس بودن خدمات مختلف نظارت و پشتیب، قبل از محاکمه، از جمله برنامه‌هایی مانند نظارت GPS، مدیریت پرونده، تکمیل ارزیابی‌های ریسک و موارد دیگر گردآوری کنیم. لطفاً این نظرسنجی کوتاه را پر کنید تا به ما اطلاع دهید که چه خدماتی در شهرستان شما موجود است یا نیست.

لینک نظرسنجی:

اگر سؤال یا مشکل فنی دارید، می‌تو،د با هانا ترنر در [email protected] تماس بگیرید.


منبع: https://nccriminallaw.sog.unc.edu/survey-pretrial-supervision-services-in-your-community/