نامزد دور اول به دلیل نمایندگی دانش آموز در مناقشه تجاوز جنسی کباب شد


نقشی که مایکل آرتور دل،، نامزد بخش اول دادگاه استیناف ایالات متحده در دفاع از یک مدرسه خصوصی در نیوهمپشایر در برابر ادعاهای مدنی مربوط به تجاوز ، به یک دانش آموز ایفا کرد، بر جلسه استماع کمیته قضایی سنا او در صبح چهارشنبه غالب بود.

در سال 2014، یک دانش آموز دختر توسط یک دانش آموز پسر مسن تر در مدرسه مقدماتی سنت پل در کنکورد، نیوهمپشایر مورد تجاوز ، قرار گرفت. دیلینی، وکیل م،ع در دفتر آموزشی مک‌لین میدلتون در آن زمان، وکالت مدرسه را برعهده داشت و در پاسخ به درخواستی مبنی بر ناشناس نگه داشتن دانش‌آموز 16 ساله در طول رسیدگی، از او خواست تا در کل روند رسیدگی یا افشای آن دستور تهوع داده شود. هویت او


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/727450439/0/law/legal-news/