متنفر از گفتن جو به شما گفت – همچنین ببینیداگر شرکت شماره 1 Am Law می تواند هک شود، بعدی کیست؟: زمان خوبی برای افزایش امنیت خود است.

اولین حقوقی آمریکا با اجرای نظر هاروارد بخش بزرگی را از بین می برد: مطمئناً مایه تاسف خواهد بود اگر این موضوع به فرزندان اهداکنندگانشان بازگردد.

وقتی وارد اینترنت شدید، همه ما اساساً همسایه هستیم: اوه، یک انجمن بدون حرکت!

آیا این تمرین کمی بیشتر از حد معمول به شما استرس وارد می کند؟: ممکن است راه حلی مبتنی بر فناوری برای مشکلات شما وجود داشته باشد.

توقف و دست از خنده: توییتر فیس بوک را در مورد Threads تهدید قانونی کرد. فیس بوک نگران به نظر نمی رسد.

پست متنفر از گفتن جو به شما گفت – همچنین ببینید اولین بار در بالای قانون ظاهر شد.


منبع: https://abovethelaw.com/2023/07/hate-to-say-joe-told-you-so-see-also/