لطفاً قبل از ورود به دانشگاه، سلاح های خود را در خانه بگذارید – همچنین ببینید


ColumbiaLawLogo-1دانشکده حقوق به ،وان یک محیط بدخیم توصیف شده است: این به این م،ی نیست که قرار است در واقع چاقو بر روی خود داشته باشید!

ما می د،م که قضات در کجا به اسلحه می افتند: اما کجا روی گوشت خوک می افتند؟

پس از یک روز کاری طول،، هیچ چیز مانند خواندن در مورد Entrapment آرام نمی شود: از سواری لذت ببر.

آن را در سه می آید: این شرکت برتر برای صدور صورتحساب بیشتر در ساختمان فشار می آورد.

شما در Jabot گرفتار شده اید … درست است؟ اگه این ،مت رو گوش کنی میبخشمت


منبع: https://abovethelaw.com/2023/05/please-leave-your-weapons-at-،me-before-you-arrive-at-campus-see-also/