طرفین مدار 10 با Walmart در خاتمه کارمند به دلیل عدم گزارش فوری آسیب کار


دادگاه استیناف ایالات متحده برای بخش دهم، اعطای حکم اجمالی به نفع والمارت را در مورد ادعای یک کارمند مبنی بر ا،اج او “به دلیل استفاده از حقوق خود بر اساس قو،ن غرامت کارگران کانزاس” تأیید کرد.

طبق نظرجانل بر،تون در یک مرکز تجارت الکترونیک برای Walmart در محل آن در Edgerton، کانزاس، و برای Jet.com، یک شرکت تابعه کاملاً متعلق به Walmart در آن زمان کار می کرد. بر،تون سه شیفت شبانه متوالی از 12 آوریل 2020 تا 15 آوریل 2020 کار کرد. در شیفت اول، بر،تون درد ضرب، را در مچ دست چپ خود تجربه کرد و به سرپرست خود، آمی ویلبر درباره درد گفت. برا،تون دوباره در مورد درد شب دوم و سوم کار به ویلبر گفت.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/728167742/0/law/legal-news/