رایان لیزا بار دیگر در دادگاه منطقه دوین نونز (و اعضای خانواده نونس) در نونس علیه لیزا پیروز شد


تصمیم 101 صفحه ای در Nunes v. لیزا. نتیجه نهایی:

[D]درخواست متهمان برای قضاوت اجمالی … در مورد ادعای افترا توسط شاکیان NuStar (شماره I)، در مورد ادعای شاکیان NuStar مبنی بر افترا به طور ضمنی (شماره دوم) و در مورد ادعای نونس مبنی بر افترا از طریق ضمنی پذیرفته می شود. شمارش I).


منبع: https://reason.com/volokh/2023/04/25/ryan-lizza-prevails-in-district-court-a،n-devin-nunes-and-nunes-family-members-in-nunes-v-lizza/