دفترچه صبحگاهی: 23/04/28* شرکت‌های حقوقی نیز مانند دیگران، علاقه‌ای به پرداخت پول در توییتر ندارند. [LegalCheek]

* وکلای دادگستری فکر می کنند که این حرفه کمتر مدنی شده است، اما این همان چیزی است که آن شرورهای منحط می گویند. [ABA Journal]

* راهنمای خوبی برای وکلایی که با جک اسمیت در پرونده اسناد طبقه بندی شده ترامپ کار می کنند. [ABC News]

* به محض اینکه در این ستون اینجا متوجه شدیم که نیویورک قو،ن را بازنویسی می کند تا دفاع جنایی حتی سخت تر از آن باشد که دادستان های نیویورک فشار خود را برای تغییر مع، ،د. رای ندارند، اما زحمت زیادی کشیده است. [NY Times]

* بخش یازدهم نظر 2-1 را صادر می کند که سرکوب حقوق رأی دهندگان سیاه پوست قابل قبول است، اما فقط در صورتی که به اندازه کافی خجالتی باشید. [Reuters]

* DC Circuit ،یدهای اینستاگرام و واتساپ متا را از بین نمی برد. اگر فقط می توانستند کل بخش “متا” فیس بوک را لغو کنند. [Law360]

The post دفترچه صبحگاهی: 04.28.23 appeared first on فراتر از قانون.


منبع: https://abovethelaw.com/2023/04/morning-docket-04-28-23/