در اینجا آمده است که چگونه مشتریان می توانند از افزایش نرخ شرکت های حقوقی عقب نشینی کنند


اگر مشتری هستید، نمی‌خواهید این گفتگو با ناتان سمنسکا، مدیر عملیات حقوقی و بینش‌های صنعتی Wolters Kluwer ELM Solutions را از دست بدهید.

       


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/728645780/0/law/legal-news/