ترس های واقعی سام آلیتو در طول بحث شفاهی آشکار شد – همچنین ببینید


ساموئل آلیتو اخم کرد

(ع، از ال، وانگ/گتی ایماژ)

این در مز،فات سام آلیتو چیست؟ در بحث شفاهی SCOTUS همه چیز از ریل خارج می شود.

فراخوان جایزه دچرت، شولت راث، کلیفورد چنس، گلن آگر، شپرد مولین همگی امسال پول زیادی به همکاران خود می دهند.

شریک Biglaw یاد می گیرد که خونسردی خود را از دست ندهد: حتی زم، که 185 میلیون دلار در خط است.


منبع: https://abovethelaw.com/2022/12/sam-alitos-true-fears-revealed-during-،-argument-see-also/