تاکتیک‌های قاضی، تماس‌های ادعایی رئیس و لغو زمان زندان – همچنین ببینیدقضات رای جدید هستند: از نظر آماری، داوران اکنون بیش از هر زمان دیگری برای تضعیف آرای شما بازی می کنند.

شاید او باید زمان کمتری را صرف مسدود ، دانش‌آموزان دانشگاه ییل و خواندن طرح‌های کلی آنها می‌کرد.: قاضی هو “متن‌نویس” ثابت می‌کند که حتی مواردی را که ذکر کرده بود نخوانده است تا به سوءاستفاده‌گران خانگی اسلحه داشته باشند.

با چنین هیئت علمی، چه ،ی به دشمنان نیاز دارد؟ شما فکر می کنید که یک رئیس دانشکده حقوق بهتر از انجام این کار با یک ،دسال می داند.

وقتی می تو،د شرایط یادگیری قابل زندگی داشته باشید چه ،ی به پرستیژ نیاز دارد؟ بررسی کنید که آیا دانشکده حقوق شما در لیست پوپر حزب قرار دارد یا خیر.

اگر افرادی که برای داشتن ماری جوانا به سختی کار می کنند، دانشجوی حقوق بودند: قاضی تگزاس مجازات متهم را برای جابجایی 28.5 کلید وزن برای تکمیل JD او کاهش داد.

The post تاکتیک‌های قاضی، تماس‌های ادعایی رئیس، و ابطال زمان زندان – همچنین ببینید اولین بار در بالاتر از قانون ظاهر شد.


منبع: https://abovethelaw.com/2023/02/judge-tactics-alleged-dean-touches-and-jail-time-voided-see-also/