بعد از 4 سال رئیس حقوقی نیستید؟ بهتر انجام دهید – همچنین ببینید


648080ایلان انتخاب جالبی برای تیم حقوقی خود انجام داد: یک جهش در ارشدیت پس از تنها 4 سال کار.

از تعقیب کیف فاصله بگیرید و در مورد این کیف Birkin بخو،د: همچنین، نیکولت خوش آمدید!

به نظر می رسد کولی گرما را احساس می کند: سالهای اول عرق ، تاخیر.

پرستیژ را با سلامت عقل معاوضه نکنید!: در اینجا چند نکته بررسی برای تعیین اینکه آیا کارآموزی برای شما من، است یا خیر.

ترامپ واقعاً نمی‌خواهد پنس در تاریخ 6 ژانویه به جایگاه برسد: با این حال، دوست دارم آنچه را که آن مرد برای گفتن دارد، بشنوم.


منبع: https://abovethelaw.com/2023/04/not-the-head-of-legal-after-4-years-do-better-see-also/