اکشن کلاس مصرف کننده با صندلی های تقویت کننده Evenflo دوباره راه اندازی می شود


پس از اینکه دادگاه تجدیدنظر فدرال به این نتیجه رسید که مصرف کنندگان به دلیل آسیب های اقتصادی شکایت می کنند، شکایت ها در مورد صندلی های تقویت کننده Evenflo “Big Kid” ادامه خواهد یافت.

دادگاه استیناف ایالات متحده برای بخش اول، روز چهارشنبه، از تجدید نظر تصمیم 23 نوامبر خود در مورد احیای دعوای چند ناحیه ای علیه شرکت Evenflo شرکت Evenflo در 16 دسامبر، از دادگاه اول درخواست کرده بود تا تصمیم خود را مجدداً بررسی کند. «ت،یم اختیارات بسیاری از دادگاه‌های تجدیدنظر دیگر در مورد موضوعی با اهمیت استثنایی».


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/723524544/0/law/legal-news/