امروز در تاریخ دادگاه عالی: 6 فوریه 1858


2/6/1858: قاضی ماهلون پیتنی روز تولد.

قاضی ماهلون پیتنی

پست امروز در تاریخ دادگاه عالی: 6 فوریه 1858 اولین بار در Reason.com ظاهر شد.


منبع: https://reason.com/volokh/2023/02/06/today-in-supreme-court-history-february-6-1858-4/