امروز در تاریخ دادگاه عالی: 25 فوریه 1841


25/2/1841: قاضی فیلیپ باربور می میرد.

قاضی فیلیپ باربور

پست امروز در تاریخ دادگاه عالی: 25 فوریه 1841 اولین بار در Reason.com ظاهر شد.


منبع: https://reason.com/volokh/2023/02/25/today-in-supreme-court-history-february-25-1841-4/