امروز در تاریخ دادگاه عالی: 10 ژوئیه 1832


7/10/1832: پرزیدنت ،ون لایحه بازنویسی بانک دوم ایالات متحده را وتو کرد. او نوشت که این لایحه خلاف قانون اساسی است.

رئیس جمهور اندرو ،ون

پست امروز در تاریخ دادگاه عالی: 10 ژوئیه 1832 اولین بار در Reason.com ظاهر شد.


منبع: https://reason.com/volokh/2023/07/10/today-in-supreme-court-history-july-10-1832-4/