امروز در تاریخچه دیوان عالی: 22 آوریل 1992


1992/4/22: برنامه ریزی والدین در برابر کیسی استدلال کرد.

پست امروز در تاریخچه دادگاه عالی: 22 آوریل 1992 اولین بار در Reason.com ظاهر شد.


منبع: https://reason.com/volokh/2023/04/22/today-in-supreme-court-history-april-22-1992-4/